Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Samuel i Saul

Życie Samuela i jego związek z królem Saulem.
Przekazany przez YoMinistry
1
Człowiek o imieniu Elkana miał dwie żony: Annę i Peninnę. Peninna miała dzieci, Anna zaś była bezdzietna. Jej mąż, Elkana, starał się ją pocieszyć: „Anno, czemu płaczesz i dlaczego nie jesz? Dlaczego jesteś taka smutna? Czy ja nie jestem dla ciebie lepszy niż dziesięciu synów?”. – Slajd 1
2
Ona, bardzo zmartwiona, modliła się do Pana i gorzko płakała. Złożyła przysięgę i powiedziała: „Panie Zastępów, jeśli łaskawie spojrzysz na niedolę swojej służącej i dasz jej syna, to oddam Ci go i będzie Ci służył do końca życia, a na znak tego poświęcenia, jego włosy nigdy nie będą obcinane”. – Slajd 2
3
Arcykapłan Heli zobaczył, że Anna porusza wargami, ale nie słyszał żadnych jej słów i pomyślał, że jest pijana, więc powiedział do niej: „Jak długo będziesz się upijać? Skończ wreszcie z tym winem!”.  „Ależ nie, mój panie! Nie piłam wina ani piwa. Jestem tylko przygnębiona i wylewałam przed Panem swą duszę” – powiedziała Anna. „Idź w pokoju! A Bóg Izraela niech da ci to, o co Go prosiłaś!” – odpowiedział Heli. – Slajd 3
4
Wkrótce po powrocie do domu Anna zaszła w ciążę i urodziła syna. Nadała mu imię Samuel, gdyż mówiła: „Wyprosiłam go u Pana”. – Slajd 4
5
Kiedy Samuel podrósł, Anna dotrzymała obietnicy i przyprowadziła syna do Przybytku, aby oddać go na służbę dla Pana. Powiedziała wtedy: „O tego chłopca się modliłam, a Pan spełnił moją prośbę. Dlatego oddaję go Panu, aby do Niego należał do końca swego życia”. – Slajd 5
6
Samuel służył Panu. Był chłopcem, który nosił lniany efod. Każdego roku jego rodzice, Elkana i Anna, podróżowali do Szilo, aby składać coroczną ofiarę. Matka przynosiła mu wtedy nowy płaszczyk, który mu uszyła. – Slajd 6
7
Samuel rósł, a Pan był z nim i nie pozwolił, aby Jego słowa pozostały niewypełnione. Cały Izrael od Dan do Beer-Szeby wiedział, że Samuel jest wiarygodnym prorokiem Pana. Bóg nadal ukazywał się w Szilo, ponieważ objawiał się Samuelowi przez Swoje słowo”. – Slajd 7
8
Samuel zaś sprawował urząd sędziego w Izraelu aż do swojej śmierci. Co roku przemieszczał się on między Betel, Gilgal a Mispą i rozstrzygał tam sporne sprawy Izraela. Potem powracał do Ramy, bo tam był jego dom. Tam też zbudował ołtarz dla Pana. – Slajd 8
9
Starsi Izraela zebrali się i przyszli do Samuela do Ramy i powiedzieli mu: „Ty się zestarzałeś, a twoi synowie nie postępują już tak, jak ty. Ustanów nam króla, aby nami rządził, tak jak to jest u innych narodów”. Samuelowi nie podobała się ta prośba. – Slajd 9
10
Modlił się więc do Pana, a Bóg mu odpowiedział: „Posłuchaj tego, co mówi lud, bo on nie wzgardził tobą, ale mną jako królem”. – Slajd 10
11
Potem Samuel na polecenie Boga ostrzegł lud przed konsekwencjami posiadania króla: „Król weźmie niektórych waszych synów do wojska, innym każe pracować na polu lub być jego rzemieślnikami. Wasze córki będą wytwarzać dla niego perfumy, gotować i piec. Król będzie zabierał dziesiątą część waszych plonów i trzody, a wy sami staniecie się jego niewolnikami. Wtedy będziecie zanosić skargi na waszego króla, ale Pan was nie wysłucha” (por. 1 Samuela 8:11–18). – Slajd 11
12
Lud nie posłuchał jednak Samuela i powiedział: „To nic. Niech zapanuje nad nami król! Chcemy być jak wszystkie inne narody. Ich królowie przewodzą nimi i prowadzą ich wojny”. – Slajd 12
13
Na Boży rozkaz Samuel ogłosił, że pierwszym królem zostanie Saul: „Czy widzicie człowieka, którego wybrał Pan? Nikt z całego ludu mu nie dorówna”. Dlatego cały lud zawołał głośno: „Niech żyje król!”. – Slajd 13
14
Pewnego razu Samuel powiedział do Saula: „Pan posłał mnie, abym namaścił cię na króla nad Jego ludem Izraelem. Posłuchaj więc tego, co Pan Zastępów mówi dziś do ciebie: »Ukarzę Amalekitów za to, że zagrodzili Izraelowi drogę, gdy ten szedł z Egiptu. Wyrusz więc teraz i pobij Amalekitów. Zniszczysz całkowicie wszystko, co do nich należy. Zabij bez litości mężczyzn i kobiety, młodzież i niemowlęta, woły i owce, wielbłądy i osły«”. – Slajd 14
15
Niestety w czasie walki Saul nie postępił zgodnie z nakazem Pana. – Slajd 15
16
Po bitwie Samuel odnalazł Saula, a król powiedział: „Wypełniłem wszystkie polecenia Pana”. Wtedy Samuel zapytał: „A co to za beczenie owiec i ryk bydła, który słyszę?”. <br/>Saul wyjaśnił, że większość bydła Amalekitów została wybita, a tylko najlepsze zachowano na ofiarę Bogu. – Slajd 16
17
Samuel odpowiedział: „Czy milsze są dla Pana całopalenia i ofiary niż posłuszeństwo Jego rozkazom? Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził tobą i nie będziesz już królem”. – Slajd 17
18
Pan polecił Samuelowi udać się do Betlejem i namaścić następnego króla Izraela. Pan wskazał Dawida. Samuel wziął oliwę z oliwek i namaścił go w obecności jego braci. Natychmiast też Duch Pana opanował Dawida i wypełniał go od tego dnia. – Slajd 18
19
Slajd 19