Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Na tej skale...

Piotr oznajmia, że Jezus jest Synem Bożym.
Przekazany przez Lambsongs
1
Skała stanowi solidny fundament, na którym można budować i można ufać, że jest bezpieczna. <br/>Imię „Piotr” oznacza skałę. Jezus chciał, aby Piotr odgrywał ważną rolę wśród chrześcijan i był kluczowym przywódcą w Kościele. – Slajd 1
2
Jezus zapytał swoich uczniów, kiedy dotarli do Cezarei Filipowej: „Za kogo mnie ludzie uważają?”. – Slajd 2
3
Odpowiedzieli Mu: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, a jeszcze inni za Jeremiasza lub któregoś z proroków”. – Slajd 3
4
„A wy za kogo mnie uważacie?” – zapytał Jezus.<br/> Szymon Piotr odpowiedział: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. – Slajd 4
5
Jezus powiedział: „Szczęśliwy jesteś, Szymonie, bo nie ukazał ci tego inny człowiek, lecz tylko Ojciec mój, który jest w niebie”. – Slajd 5
6
„A Ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy zła nigdy go nie zniszczą”  – powiedział mu Jezus. – Slajd 6
7
Wielu ludzi uwierzyło Piotrowi i zostało zbawionych, gdy ten opowiedział im o cudach, które widział na własne oczy, oraz o tym, że Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał. – Slajd 7
8
Piotr napisał niektóre z ksiąg biblijnych. <br/>W drugim swoim liście napisał: „Nie opowiadamy wymyślonych przez nas historii, lecz byliśmy tam, gdzie one się działy”  (por. 2 List Piotra 2:16). – Slajd 8
9
Slajd 9