Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Ołtarz świadectwa

Plemiona zamieszkujące na wschód od rzeki Jordan budują ołtarz, co omal nie doprowadza do wojny.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Izraelici przekroczyli rzekę Jordan pod dowództwem Jozuego i zdobyli wiele miast Ziemi Obiecanej. – Slajd 1
2
W ziemi, którą Bóg obiecał swemu ludowi, mieszkało wiele narodów, które czciły bożki i postępowały bardzo niegodziwie. – Slajd 2
3
Z Bożą pomocą Izraelici podbili tę ziemię. Pośród Izraelitów pozostało jednak jeszcze siedem plemion, którym nie przydzielono dziedzictwa. – Slajd 3
4
Jozue i Izraelici rozłożyli Namiot Spotkania w centrum Ziemi Obiecanej, w Szilo. Z każdego plemienia, któremu nie przydzielono jeszcze ziemi, Jozue wysłał po trzech mężczyzn, aby obeszli tę ziemię i opisali ją w celu dokonania podziału. – Slajd 4
5
Kiedy mężczyźni powrócili, Pan wskazał Jozuemu przez losy, która ziemia będzie należała do poszczególnych plemion. – Slajd 5
6
Jedno z plemion Izraela nie otrzymało ziemi – Lewici, ponieważ byli oni kapłanami Boga. Przyszli więc do kapłana Eleazara, Jozuego oraz naczelników pozostałych plemion i tak powiedzieli: „Pan nakazał przez Mojżesza dać nam miasta i przyległe do nich pastwiska dla naszego bydła". – Slajd 6
7
Izraelici dali zatem Lewitom miasta z przylegającymi do nich pastwiskami. A miasta te rozsiane były po całej Ziemi Obiecanej. – Slajd 7
8
Wybrano również 6 miast schronienia. Jeśli ktoś  zabił kogoś nieumyślnie, w wypadku, to mógł schronić się w tym mieście przed mścicielem krwi. Tam zabójca mógł doczekać się sprawiedliwego procesu i mieszkać nadal, jeśli okazało się, że nie zabił kogoś umyślnie. – Slajd 8
9
W ten sposób Pan oddał Izraelowi ziemię, którą mu obiecał. Zdobyto ją i zamieszkano, a Pan obdarzył Swój lud pokojem. – Slajd 9
10
Rzeka Jordan płynęła z północy na południe przez Ziemię Obiecaną. Mojżesz obiecał ziemię po wschodniej części rzeki plemionom Rubena, Gada, i połowie plemienia Manassesa (druga połowa plemiona Manassesa otrzymała ziemię na zachodniej stronie Jordanu). Te trzy plemiona przekroczyły rzekę i pomogły w walce o ziemię pozostałym plemionom. – Slajd 10
11
Jozue wezwał plemiona Rubena, Gada i Manassesa, które otrzymały ziemię po wschodniej stronie Jordanu i powiedział: „Wypełniliście wszystko, co wam nakazał Mojżesz i mnie także byliście posłuszni w każdej sprawie. Przez cały ten długi czas aż do dnia dzisiejszego nie opuściliście swoich braci. Teraz wróćcie do ziemi, którą wyznaczył wam Mojżesz  po wschodniej stronie Jordanu. Tylko starajcie się gorliwie być posłusznymi Panu, waszemu Bogu”. – Slajd 11
12
Wszyscy wojownicy z tych trzech plemion udali się do swojej ziemi. Przed przekroczeniem rzeki Jordan wybudowali tam wielki ołtarz dla Pana. – Slajd 12
13
Kiedy Izraelici zamieszkujący zachodnią stronę rzeki zobaczyli ten ołtarz, wpadli w gniew i wystraszyli się. Pomyśleli bowiem, że ustanowiono dodatkowe miejsce kultu. Ich gniew był tak wielki, że zebrali się, aby wyruszyć na wojnę przeciwko tym trzem plemionom. – Slajd 13
14
Przed zaatakowaniem ich wysłali do nich posłów. Byli nimi Pinechas, syn arcykapłana Eleazara i przedstawiciele dziesięciu plemion. Posłowie zapytali: „Co oznacza ta niewierność, której dopuściliście się wobec Boga Izraela? Odwróciliście się od Niego budując ten ołtarz. Jedyny prawdziwy ołtarz Pana znajduje się w Szilo, gdzie Bóg przebywa wśród nas". – Slajd 14
15
Przedstawiciele wschodnich plemion sprzeciwili się: „Budowa tego ołtarza nie jest wyrazem buntu. Ponieważ rzeka Jordan stanowi granicę między nami i wami, chcieliśmy, aby przypominał waszym potomkom, że my również czcimy Boga. Ołtarz ten nie służy do składania ofiar, ale aby był świadkiem między wami i nami. Nie chcemy mieć innego ołtarza oprócz ołtarza Pana, który stoi przed Namiotem Spotkania". – Slajd 15
16
Pinechas odpowiedział: „Teraz jesteśmy pewni, że Pan jest pośród nas, bo rzeczywiście nie dopuściliście się żadnej niewierności względem Boga. W ten sposób uchroniliście Izraelitów przed karą Pana". – Slajd 16
17
Pinechas i naczelnicy dziesięciu plemion wrócili do swoich ludzi i wytłumaczyli im znaczenie tego ołtarza. – Slajd 17
18
Rubenici i Gadyci nazwali ten ołtarz „Ołtarzem Świadectwa" i mówili, że jest świadectwem dla nas, że tylko Pan jest Bogiem. – Slajd 18
19
Slajd 19