Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Król Asa nie ufa Bogu i staje w obliczu konfliktu

Król Asa próbuje kupić wsparcie militarne zamiast ufać Bogu.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Król Asa rządził Królestwem Judy już od trzydziestu pięciu lat. Wcześniej, w piętnastym roku jego panowania ogromna armia Kuszytów zaatakowała Judę. Asa jednak ufał, że Bóg da mu zwycięstwo. Naród obiecał posłuszeństwo Bogu całym sercem i cieszył się dwudziestoma latami pokoju. – Slajd 1
2
Jeszcze wcześniej Izraelici zostali podzieleni na dwa narody. Król Asa rządził dwoma plemionami w Królestwie Południowym, w Judzie, podczas gdy król Basza rządził dziesięcioma plemionami w Królestwie Północnym, w Izraelu. – Slajd 2
3
W trzydziestym szóstym roku panowania króla Asy, król Basza zebrał swoją armię i przeniósł się na południe do granicy z Judą. Basza zawarł też sojusz z królem Aramu i zebrał potężną siłę, aby zagrozić królowi Asie. – Slajd 3
4
Oddziały króla Baszy przeniosły się na terytorium przygraniczne plemienia Beniamina, do miasta Rama, przez które przebiegał główny szlak handlowy z Judą. – Slajd 4
5
Armia Baszy zdobyła miasto i obwarowała je. Teraz kontrolowali granicę, aby nikt nie mógł wejść ani wyjść z Judy. – Slajd 5
6
Król Asa musiał odzyskać Ramę, ale wiedział, że będzie to trudne, jeśli król Basza będzie miał wsparcie króla Ben-Hadada z Aramu i jego potężnej armii. Zamiast prosić Boga o pomoc i zaufać Mu, Asa opracował własny plan. – Slajd 6
7
Na początku swego panowania król Asa podarował skarbcowi świątyni dużą ilość srebra i złota. Teraz wydał rozkazy, aby zabrać te bogactwa ze skarbca i przekazać je królowi Ben-Hadadowi z Aramu jako łapówkę. – Slajd 7
8
Skarb przewieziono do Damaszku z taką wiadomością od króla Asy: „Niech będzie umowa między Judą a Aramem, tak jak była  kiedyś między moim ojcem a twoim ojcem. Wysyłam ci srebro i złoto. Zerwij traktat z królem Izraela Baszą, aby musiał się wycofać”. – Slajd 8
9
Ben-Hadad wziął złoto i srebro należące do Boga i zawarł przymierze z Asą. Natychmiast zebrał swoją armię i wyruszył przeciwko państwu Izrael. – Slajd 9
10
Jego wojska najechały na miasta Ijjon, Dan, Abel-Maim i inne pobliskie miejsca, w których przechowywano żywność. Kiedy Basza usłyszał, że jego kraj zaatakowano na północy, wycofał swoich ludzi z południa, aby się bronić. Wtedy król Asa przesunął swoje wojska na północ, by odzyskać Ramę i przenieść kamienie budowlane i drewno, które pozostawił tam Izrael. Potem wykorzystał te materiały do ​​umocnienia przygranicznych miast. – Slajd 10
11
Bogu nie podobało się zachowanie Asy, dlatego wysłał proroka Channaniego, aby mu oznajmił: „Ponieważ polegałeś na królu Aramu, a nie na Panu Bogu, dlatego armia Aramu wymknie ci się spod kontroli. Czy Kuszyci i Libijczycy nie mieli ogromnego wojska z mnóstwem rydwanów i jeźdźców? A jednak Pan dał ci nad nimi zwycięstwo, bo Mu zaufałeś. On zawsze wzmacnia tych, którzy trwają przy Nim całym sercem. Tym razem postąpiłeś niemądrze i od teraz będziesz prowadził ciągłe wojny!”. – Slajd 11
12
Król Asa rozgniewał się na proroka i wtrącił go do więzienia. Stał się też arogancki i brutalnie uciskał niektórych poddanych. – Slajd 12
13
Trzy lata później Asa zachorował na nogi. Podczas choroby nie szukał pomocy u Boga, ale zwrócił się do lekarzy. Oni zaś nie byli w stanie go uleczyć. Dwa lata później król zmarł. – Slajd 13
14
Król Asa został pochowany w grobie, a na jego cześć rozpalono ogromny ogień. <br/>Czy zauważyłeś, że kiedy Asa szukał pomocy Boga, doświadczał zwycięstwa i pokoju, ale kiedy próbował rozwiązać problemy bez pomocy Boga, napotykał jeszcze większe trudności? – Slajd 14
15
(Wydarzenia poprzedzające tę historię można znaleźć w prezentacji:  „Król Asa prosi Boga o zwycięstwo i pokój”). – Slajd 15